Regulamin

Regulamin aplikacji Homedi

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Homedi z siedzibą w Warszawie (02-134) przy ul. 1 Sierpnia 36B/28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222982897, REGON 367459429, za pośrednictwem aplikacji internetowej Homedi, dalej określanej jako „Aplikacja”.

2. Użyte w Regulaminie określenia, należy rozumieć następująco:

2.1. Regulamin – niniejszy dokument;

2.2. Operator – Homedi z siedzibą w Warszawie (02-134) przy ul. 1 Sierpnia 36B/28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222982897, REGON 367459429;

2.3. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i oferująca swoje Usługi w Aplikacji;

2.4. Klient – osoba fizyczna, z którą Usługodawca zawiera umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji;

2.5. Użytkownik – Usługodawca lub Klient, posiadający Konto w Aplikacji;

2.6. Konto / Profil Użytkownika – Konto prowadzone w Aplikacji dla każdego Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem);

2.7. Usługa – usługi oferowane w Aplikacji przez Usługodawców;

2.8. Rezerwacja – dokonanie przez Klienta Rezerwacji Usługi, oferowanej przez Usługodawcę, za pomocą Aplikacji;

2.9. Homedi – aplikacja internetowa, dalej określana jako Aplikacja, polegająca wyłącznie na pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i płatności pomiędzy Klientem a Usługodawcą w celu dokonania Rezerwacji;

2.10. Aplikacja mobilna – zewnętrzne oprogramowanie działające wyłącznie na urządzeniach mobilnych.

 

 

§ 2 Rejestracja

 

1. Rejestracja w Aplikacji jest bezpłatna.

2. Rejestracja w Aplikacji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, że zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

3. Przez rejestrację w Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4. Prawo do rejestracji w Aplikacji mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

5. W celu utworzenia Konta w Aplikacji, Użytkownik jest obowiązany dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji, podając jednocześnie swój adres e-mail oraz ustalając hasło.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzyma od Operatora wiadomość e-mail potwierdzającą założenie Konta w Aplikacji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem o świadczenie usług prowadzenia Konta drogą elektroniczną.

7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe, i że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich, jednocześnie ma prawo do ich aktualizowania, niezwłocznego sprawdzenia po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich zmianę, bez jakiegokolwiek wezwania Operatora.

8. Użytkownik oświadcza, że wszystkie zamieszczone zdjęcia w Profilu są jego własnością, nie naruszają praw osób trzecich oraz nie zawierają treści obscenicznych czy nieobyczajnych.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu wykonania Usługi.

10. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Aplikacji.

11. Korzystanie z Kont innych Użytkowników jest zabronione.

12. Użytkownik obowiązany jest do zabezpieczenia swojej nazwy użytkownika oraz hasła, jak również nieprzekazywania ich osobom trzecim.

 

 

§ 3 Zasady działania aplikacji

 

1. Aplikacja stworzona jest w celu pośredniczenia w organizowaniu usług masażu, fizjoterapii i rehabilitacji. Rolą Operatora jest udostępnienie systemu rezerwacji oraz płatności Usługodawcom oraz pozyskiwanie dla nich Klientów. Operator współpracuje tylko z osobami, które są samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza lub inna forma prawna).

2. W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik musi posiadać sprawne urządzenie z dostępem do Internetu.

3. Za pośrednictwem Aplikacji, Klient dokonuje Rezerwacji wybranej przez siebie Usługi, oferowanej przez Usługodawcę, w ramach prowadzonego przez niego Konta, poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzającego zamówienie.

4. Usługodawca, otrzymując zlecenie, w najszybszym możliwym momencie przyjmie je bądź odrzuci, poprzez wciśnięcie przycisku akceptującego / odrzucającego zamówienie.

5. Z momentem akceptacji wykonania Usługi przez Usługodawcę, Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji, jednocześnie otrzymując dane Usługodawcy, tj. imię oraz numer telefonu. Aplikacja udostępni również Usługodawcy dane Klienta, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, celem umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikami.

6. Przez akceptację wykonania Usługi przez Usługodawcę, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny:
a) z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) z przeznaczeniem Aplikacji;
c) w sposób, który nie spowoduje jej przeciążenia ani nie doprowadzi do jej uszkodzenia.

8. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Operatorowi. Użytkownikowi zabrania się w szczególności jej kopiowania, wprowadzania modyfikacji, zmieniania kodu czy łamania zabezpieczeń.

 

 

§ 4 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

1. Usługodawca, oprócz uzupełnienia formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §2 pkt 5, obowiązany jest również do przedstawienia odpowiednich certyfikatów, uprawniających go do świadczenia Usług za pomocą Aplikacji. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zakres posiadanych uprawnień i za prawdziwość przedstawionych dokumentów.

2. Za pośrednictwem Aplikacji, Klient dokonuje Rezerwacji wybranej przez siebie Usługi, precyzując rodzaj Usługi, czas jej trwania oraz wykonania Usługi, jak również płeć pożądanego Usługodawcy, poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzającego zamówienie.

3. Usługodawca ma możliwość zalogowania się do Aplikacji w dowolnie ustalonym przez siebie czasie.

4. Usługodawca, otrzymując powiadomienie, może daną Rezerwację przyjąć bądź odrzucić.

5. Potwierdzając Rezerwację w Aplikacji, Usługodawca zobowiązuje się przybyć na miejsce wykonywania Usługi w czasie wybranym przez Klienta.

6. Jeżeli Klient dokona Rezerwacji, wykorzystując przy niej kupon promocyjny, otrzymany od Operatora, a następnie zrezygnuje z Usługi, zgodnie z ust. powyżej, wówczas przedmiotowy kupon traci ważność i Klient nie będzie mógł ponownie z niego skorzystać.

7. Usługodawca wyraża zgodę, że Klienci będą kontaktować się z nim na podany przy rejestracji w Aplikacji numer telefonu bądź adres e-mail.

8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Usługodawcy gdy:
a) Usługodawca otrzyma taką ilość negatywnych opinii od Klientów, która nie będzie spełniać wymagań i norm jakościowych ustalonych przez Operatora;
b) pomimo potwierdzenia Rezerwacji, nie wykona Usługi i nie poinformuje o tym Klienta;
c) pozostaje długotrwale niezalogowany w Aplikacji, co uniemożliwia dokonywanie Rezerwacji przez Klienta.

 

 

§ 5 Prawa i obowiązki Klienta

 

1. Klient podczas dokonywania Rezerwacji określi miejsce wykonywania Usługi.

2. W momencie wykonywania przez Usługodawcę Usługi w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zobowiązuje się do przygotowania odpowiednio pomieszczenia, przez zapewnienie bieżącej wody oraz miejsca w celu wykonania Usługi.

3. Klientowi przysługuje prawo wystawienia oceny danemu Usługodawcy, oceniając jakość wykonanej Usługi.

4. Uzyskane przez Klienta dane osobowe Usługodawców, przekazane przez Operatora w celu prawidłowo wykonanej Usługi w ramach Aplikacji, nie mogą być przez Klienta wykorzystywane w innym celu niż związanym z wykonaniem Usługi. Klient nie może przetwarzać ani przekazywać danych otrzymanych w ramach korzystania z Aplikacji.

5. Kontynuacja usług oraz nowe usługi wykonywane dla Klienta mogą być przez niego zamówione wyłącznie poprzez aplikację Operatora, usługi nie mogą być bezpośrednio zamawiane u Usługodawcy (tzn. z pominięciem Operatora). Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się, iż nie będzie świadczył w jakikolwiek sposób podobnych usług dla Klientów. W wyżej wymienionym przypadku Klient rozumiany jest jako osoba zlecona bezpośrednio przez Operatora oraz osoba polecona przez Klienta Operatora.

6. Klient wyraża zgodę, że Usługodawcy będą kontaktować się z nim na podany przy rejestracji w Aplikacji numer telefonu bądź adres e-mail.

 

 

§ 6 Płatności i realizacja zamówień

 

1. Aplikacja jest platformą komercyjną i za świadczone usługi będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem publikowanym online przy składaniu zamówienia lub zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w odrębnych umowach zawieranych z Klientami.

2. Rozliczenia pomiędzy Usługodawcami a Operatorem z tytułu świadczonych przez niego usług dokonywane są na podstawie odrębnych umów.

3. Płatności za realizację zleceń można realizować wyłącznie za pomocą systemu płatności online, dzięki czemu Klient w ciągu kilku minut otrzyma potwierdzenie zarejestrowania swojej płatności. Warunkiem przystąpienia Usługodawcy do pracy jest opłacenie zamówienia.

4. Anulowanie Rezerwacji przez Klienta wiąże się z opłatą rezerwacyjną (dla tzw. zamówień pakietowych odpowiednikiem w jednostce czasu):

– W trakcie akceptacji wizyty przez Usługodawcę i powyżej 24h przed wizytą – brak opłaty rezerwacyjnej

– 4 – 24h przed wizytą – 25% wartości zamówionej wizyty

– 2 – 4h przed wizytą – 50% wartości zamówionej wizyty

– Poniżej 2h przed wizytą – całkowita wartość zamówionej wizyty

Pozostała kwota zostanie zwrócona na konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych. Anulowanie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy o świadczenie Usług.

5. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 296790, NIP 6342661860, REGON 240770255.

 

 

§ 7 Uprawnienia i odpowiedzialność Operatora

 

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji wywołane działaniem siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszystkie okoliczności, na które strony nie mają wpływu i które uniemożliwiają stronie dotkniętej jej działaniem wypełnienie zobowiązań.

2. W związku z tym, iż Operator jedynie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Usługodawcami a Klientami, Klienci przyjmują do wiadomości i w pełni akceptują to, iż Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Usługodawców oraz ewentualne szkody jakie mogą zostać wywołane ich działaniami lub zaniechaniami.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przekazywanych, zarówno przez Usługodawców, jak i Klientów, w ramach Aplikacji, jak i za ich otrzymywanie we właściwym czasie dla stron.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych przez Użytkowników. Zabezpieczenie ich należy wyłącznie odpowiednio do Usługodawcy bądź Klienta.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Kontach Użytkowników w Aplikacji. Operator zastrzega jednak możliwość natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających normy moralne, zasady współżycia społecznego, czy naruszające prawa osób trzecich.

6. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników wyłącznie za szkody poniesione na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały z umyślnej winy Operatora.

7. Operator dołoży wszelkich starań aby Aplikacja działała w sposób prawidłowy i ciągły, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Aplikacji z przyczyn technicznych. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zapewnienie stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.

 

 

§ 8 Reklamacje

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji wyłącznie co do nieprawidłowości w działaniu Aplikacji.

2. Operator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Aplikacji.

3. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji, będą umieszczane przy logowaniu do Aplikacji.

4. Reklamację należy zgłaszać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres e-mail Operatora – kontakt@homedi.pl.

5. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania w formie zwrotnej wiadomości e-mail.

6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zwróci ją Użytkownikowi w celu jej uzupełnienia; czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

 

 

§ 9 Rozwiązanie umowy

 

1. Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez Operatora następuje przez poinformowanie Użytkownika w drodze wiadomości e-mail, o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Użytkownika reklamacji. O ile rozwiązanie następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia.

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto z Aplikacji. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@homedi.pl z dyspozycją usunięcia Konta. Użytkownik otrzyma potwierdzenie, w formie elektronicznej, dokonanej czynności w wiadomości zwrotnej. Przez usunięcie Konta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana.

 

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 

1. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator Aplikacji.

3. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania bądź usunięcia.

5. Operator udostępnia jedynie dane Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie usług w ramach Aplikacji, w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

6. Operator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności będąca integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nowy regulamin zacznie obowiązywać od dnia umieszczenia go w Aplikacji. Użytkownik otrzyma również powiadomienie w Aplikacji o zmianie Regulaminu.

2. Użytkownik może w terminie 7 dni od dnia obowiązywania nowego regulaminu, odmówić akceptacji zmian, przesyłając wiadomość na adres email: kontakt@homedi.pl, i żądać usunięcia jego Konta z Aplikacji, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji.

3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, właściwym będzie sąd ogólnej właściwości powoda. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Regulamin promocji „Tańsze Zabiegi”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem promocji „Tańsze Zabiegi”, zwanej dalej „Promocją”, jest Homedi z siedzibą w Warszawie (02-134) przy ul. 1 Sierpnia 36B/28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222982897, REGON 367459429, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Przedmiotem niniejszego regulaminu zwanego dalej „Regulaminem” jest określenie promocyjnych warunków świadczenia usług przez Organizatora – w ramach aplikacji internetowej homedi.pl zwanej dalej „Aplikacją”.

3. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Aplikacji, zwana dalej „Użytkownikiem Polecającym”, oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie posiadająca dotychczas zarejestrowanego konta w Aplikacji, zwana dalej „Nową Osobą”, z tym zastrzeżeniem, że zarówno Użytkownik Polecający jak również Nowa Osoba, może skorzystać z promocji tylko w czasie jej trwania oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 2 Czas trwania promocji

 

1. Promocja będzie trwać w okresie od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub przedłużenia trwania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania, zawieszenia lub przedłużenia trwania Promocji na stronie internetowej: homedi.pl.

 

 

§ 3 Warunki promocji

 

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z Aplikacji homedi.pl.

2. Promocja obejmuje następujące opcje:

2.1. Warunki udziału w Promocji dla Użytkownika Polecającego:
a) Użytkownik Polecający otrzymuje swój unikalny kod promocyjny.
b) Aby wziąć udział w Promocji Użytkownik Polecający musi polecić Aplikację i wysyłać w dowolny sposób do Nowych Osób zaproszenie do rejestracji w Aplikacji Nowej Osobie, przekazując zarazem swój kod, który otrzymał do swojej rejestracji w Aplikacji.
c) Użytkownik Polecający może polecić Aplikację i rejestrację w Aplikacji nieograniczonej liczbie Nowych Osób.
d) Poprzez czynność polecania Aplikacji i rejestracji w Aplikacji, należy rozumieć przekazanie informacji o dowolnej treści wraz z kodem, które pozwalają na wyszukanie w Internecie Aplikacji i zarejestrowanie się w Aplikacji. Przekazanie informacji może nastąpić w dowolnej formie i przy wykorzystaniu dowolnych kanałów komunikacji oraz urządzeń, przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawa lub zasady współżycia społecznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników niezgodne z prawem lub zasadą współżycia społecznego.
e) Po przeprowadzeniu wizyty i zapłacie za usługę przez Nową Osobę, Użytkownik Polecający otrzyma rabat w wysokości określonej przez Organizatora do wykorzystania przy następnej wizycie poprzez automatyczne odjęcie od kwoty wizyty przy składaniu kolejnego zamówienia.
f) Data ważności otrzymanego rabatu wynosi 3 miesiące, liczone od dnia przeprowadzenia wizyty i zapłaty za usługę przez Nową Osobę.

2.2. Warunki udziału w Promocji dla Nowej Osoby:
a) Aby potwierdzić polecenie i wziąć udział w Promocji Nowa Osoba musi dokonać rejestracji w Aplikacji na stronie internetowej homedi.pl (wraz z zaakceptowaniem warunków korzystania z Aplikacji) oraz podczas rejestracji w polu „Kod rabatowy” wpisać kod otrzymany od Użytkownika Polecającego, który polecił jej Aplikację i rejestrację w Aplikacji.
b) Każda Nowa Osoba, która przy składaniu zamówienia wpisze ten kod otrzyma rabat w wysokości określonej przez Organizatora.
c) Każda Nowa Osoba może się zarejestrować wyłącznie 1 raz na wskazany przez Użytkownika Polecającego kod w celu skorzystania z Promocji.

2.3. Zastrzeżenia udziału w Promocji:
a) Każda Nowa Osoba może skorzystać z Promocji tylko 1 raz w ramach kodu Użytkownika Polecającego, zatem zakazane jest wielokrotne rejestrowanie tej samej Nowej Osoby w Aplikacji na ten sam kod przy wykorzystaniu tych samych danych.
b) Limit łącznej kwoty rabatów do zgromadzenia wynosi 500 zł, po jego przekroczeniu należy go wykorzystać, aby móc ponownie zapraszać Nowe Osoby do skorzystania z Aplikacji.
c) Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora Aplikacji w ramach jednej Usługi.
d) Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym, a jedynie rabatem kwotowym.
e) Kod rabatowy nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
f) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Promocji Użytkowników Polecających oraz Nowych Osób, którzy:
– podają dane fikcyjne lub niezgodne z prawdą;
– dokonują wielokrotnej rejestracji, celem wzięcia udziału w Promocji więcej niż jeden raz;
– dokonują rejestracji w Aplikacji lub biorą udział w Promocji przy użyciu oprogramowania pozwalającego na zautomatyzowane naśladowanie działań człowieka na stronach www oraz innych podobnych środków technicznych;
– podejmują próby włamania się do systemu komputerowego związanego z Promocją celem ominięcia jego zabezpieczeń.
g) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Promocji Użytkownika Polecającego, jak również Nowej Osoby w inny sposób naruszających postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu lub naruszających przepisy prawa bez konieczności podawania przyczyny, w szczególności w przypadkach podejrzenia zaistnienia powyższych okoliczności.

3. Możliwość skorzystania z promocji wymaga zawarcia z Organizatorem umowy oraz zakup usługi dostępnej na stronie internetowej: homedi.pl.

 

 

§ 4 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny kontakt@homedi.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.

2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, jest przekazanie przez Organizatora kodu polecającego do skorzystania z Aplikacji.

2. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Użytkownik Polecający zapoznał się z zasadami zawartymi w regulaminie i w pełni je akceptuje.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.

Regulamin kart podarunkowych

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Homedi oferuje w sprzedaży karty podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Homedi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 2 Warunki kart podarunkowych

 

1. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu lub w ramach konkretnej kwoty. Nazwa zabiegu lub kwota wpisana jest na karcie podarunkowej.

2. Karty podarunkowe opłacane są przelewem na rachunek bankowy Homedi podany w korespondencji elektronicznej. Wysyłka karty podarunkowej w formie elektronicznej następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu bądź zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym.

3. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

4. W celu realizacji karty podarunkowej wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty na stronie homedi.pl. Podstawą do wykonania usługi jest wprowadzenie kodu promocyjnego w procesie zamówienia wizyty oraz okazanie karty podarunkowej przed zabiegiem.

5. W razie braku anulowania rezerwacji na 24h przed umówioną wizytą, karta podarunkowa uznana zostaje za zrealizowaną.

6. Data ważności karty podarunkowej wskazana jest na karcie.

7. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na karcie jako data ważności, Zamawiającemu ani Obdarowanemu nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

8. Posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji, gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.

9. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.

10. Karty podarunkowe nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

11. W przypadku utraty lub zniszczenia karty podarunkowej, Homedi nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

12. Homedi zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie kart podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku karta podarunkowa uznana zostanie przez Homedi za nieważną, bez prawa klienta do otrzymania karty zastępczej.

 

 

§ 3 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny kontakt@homedi.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.

2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu kart podarunkowych. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją karty, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują ją w całości.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą usługą będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.